Görüntüleme Merkezi
26 Ocak 2022

GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ ( MR - TOMOGRAFİ - ULTRASONOGRAFİ - RÖNTGEN)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü Kaşüstü ve Numune kampüsleri, sahip olduğu teknolojik imkânlarıyla geniş bir yelpazede tanısal ve girişimsel radyolojik hizmetleri gerçekleştirebilmekte, tamamen dijital teknoloji ile çalışan cihazlardan elde edilen dijital görüntüler, Görüntü Depolama ve İletim Sistemi (PACS) ortamında işlenmekte ve arşivlenmektedir. Bu sayede konvansiyonel görüntüleme yöntemleri ile elde edilen görüntülere göre daha detaylı, inceleme süresi daha kısa, tanıda daha yeterli görüntüler elde edilebilmekte ve bu görüntüler özel cihaz ve PACS iş istasyonlarında deneyimli uzman doktorlar tarafından değerlendirilmektedir. Günümüzde son teknolojiye sahip bir radyoloji ünitesinde olabilecek tüm olanaklar, kliniğimizde yer almaktadır.

Bunlar;
Dijital radyografi (DR) sistemi
Dijital Mamografi
Ultrasonografi, Doppler Ultrasonografi
Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (16 detektörlü)
Manyetik Rezonans Görüntüleme (1.5Tesla, 16 kanallı)
Girişimsel Radyoloji
Görüntü Depolama ve İletim Sistemi (PACS)

DİJİTAL RADYOGRAFİK İNCELEMELER
Tüm konvansiyonel grafiler, DR sistemleri ile dijital olarak elde edilmekte, her türlü rutin ve özel direkt grafi incelemeleri yapılabilmektedir. Ayrıca hastanede yatan hastalarımıza gerekli görülen durumlarda CR sistemi ile yatağında radyografi hizmeti verilmektedir.

DİJİTAL MAMOGRAFİ İNCELEMELERİ
Meme görüntülemesinde yeni bir teknoloji olan Dijital Mamografi artık meme hastalıklarının tanısında ve meme kanseri taramasında temel tanı yöntemi olmuştur. Klasik mamografiden farklı olarak daha düşük radyasyon dozu ile hassas elektronik algılayıcılar kullanarak dijital ortamda daha kaliteli görüntüler elde edilir. Daha sonra bu görüntüler yüksek çözünürlüklü özel monitörlere sahip iş istasyonlarında incelenir. Büyütme, ölçüm ve kullanılan X-ışının dozuna bağlı olmadan kontrast ayarı gibi görüntü işleme uygulamaları yapılabilir.

DİJİTAL MAMOGRAFİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ
İnceleme süresi kısadır. Çekimden hemen sonra görüntüler elde edilir ve görüntülerin yeterliliği konusunda bilgi sahibi olunur.

Radyasyon dozu klasik mamografiden çok daha düşüktür.

Kontrast çözünürlüğü normal mamografiye göre daha yüksektir. Mikrokalsifikasyon ve küçük lezyonlar daha kolay ayırt edilebilir. Bu, özellikle yoğun ve fibrokistik meme dokusunun değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır.

Görüntüler dijital ortamda arşivlenmekte ve dijital olarak aktarılabilmektedir.

ULTRASONOGRAFİ VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İNCELEMELERİ
Gelişmiş ultrasonografi cihazlarının sahip olduğu yüksek çözünürlük ve görüntü kalitesinin mükemmeliyeti, tanısal kolaylık sağlamaktadır. Son teknoloji ultrasonografi cihazlarımızla, özel olarak hazırlanmış odalarda hizmet verilmektedir. Bölümümüzde tüm ultrasonografik incelemeler ve ultrasonografi eşliğindeki girişimsel işlemler uygulanmaktadır. Özellikle gebelik US incelemeleri alanında deneyimli radyologlar tarafından detaylı yapılabilmektedir.

ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (ÇKBT) İNCELEMELERİ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni ve Numune Kampüslerinde, 16 kesitli “Çok Detektörlü BT” cihazı ile hizmet verilmektedir. Bu cihaz sayesinde, daha hızlı ve daha yüksek çözünürlük çekimler yapılmaktadır. Her bölge için yeterli ve özel çekim programlarla donatılmış bu cihazla yapılabilen incelemeler;

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG)
MRG sistemi ile görüntüleme hizmetini, en son teknolojik gelişme ve güncellemeleri içeren 16 kanallı 1.5 Tesla GE Signa HDxt cihazı ile sunmaktadır. Her bölge için yeterli ve özel sargı ve programlarla donatılmış bu cihazla yapılabilen incelemeler;
Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları, hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi baş bölgesine yönelik incelemeler
Kontrastlı (DSC ve DCE) ve kontrastsız (ASL) perfüzyon MRG incelemeleri
Difüzyon görüntüleme
Beyin omurilik sıvısı (BOS) akım çalışması
Boyun yapısı, gırtlak, yutak, tükrük bezleri, dil ve çevre yapı incelemeleri
Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarların incelemeleri
Morfolojik ve fonksiyonel kardiak (kalp) görüntüleme Tüm vücut bölgeleri için kontrastlı ve kontrastsız MR anjiografi incelemeleri
Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga ve MR myelografi incelemeleri
Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin morfolojik ve kinematik incelemeleri
Karın içi organlar, alt karın bölge (pelvik bölge) incelemeleri
Dinamik doku (karaciğer, meme, böbrek, tümör) MRG incelemeleri
Kranium dışı ve abdominal diffüzyon uygulamaları
MRCP (Safra kesesi, safra yollarının MR ile ayrıntılı ve ileri görüntüleme tekniği) incelemesi
MR-Pyelografi (MR-Ürografi) incelemesi
Girişimsel Radyoloji
Girişimsel radyoloji işlemleri genel olarak üç bölüme ayrılmakta olup sırasıyla vasküler, vasküler olmayan ve nörovasküler işlemlerden oluşmaktadır.

Vasküler olmayan girişimler peruktan yolla (ciltten girilerek) yapılan girişimleri içermekte olup, bu uygulamalar Ultrasonografi veya Bilgisayarlı Tomografi kılavuzluğunda gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla en sık yapılanlar, ince veya kalın iğne kitle biyopsileri ile perkütan drenaj işlemleridir. Bunlara ek olarak böbrek kanallarında genişleme durumlarında böbreğin rahatlatılmasına yönelik nefrostomi işlemleri, safra yollarının tümör veya darlıklarında ise safra kanallarının rahatlatılması yanında stent uygulaması da yapılabilmektedir. Perkütan yolla yapılan diğer bir işlem ise perkütan venöz lazer uygulaması ile varis ve toplardamar yetmezliklerinin ameliyatsız olarak tedavi edilmesidir.

NON-VASKÜLER GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER
US ve Floroskopi klavuzluğunda Port katater implantasyonu
US kılavuzluğunda karaciğer ve çeşitli organ biopsileri
US ve floroskopi kılavuzluğunda plevral drenaj kateterizasyon
US kılavuzluğunda peritoneal drenaj kateterizasyonu
US kılavuzluğunda abdominal abse drenajı
BT kılavuzluğunda abdominal abse drenajı
BT kılavuzluğunda çeşitli doku biopsileri