T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Etik Kurul

Güncelleme Tarihi: 25/12/2020

etikkurul.jpg

Değerli Araştırmacılar;
Hastanemiz Klinik Araştırma Etik Kurulu 13 Ağustos - 3 Eylül 2020 tarihleri arasında tatile girmiştir. Bilgilerinize sunulur.


Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar
Etik Kurulu 1 Kasım 2019 tarihi itibari ile web tabanlı sistem üzerinden dosya kabulüne başlamıştır. 

Sayın Araştırmacıların Dikkatine

Web Tabanlı Temel Etik Kurul Kuralları Hakkında

1.SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul’u 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren web tabanlı olarak yürütülecektir.

2.Etik kurul başvuru dosyasında verilen kişisel veriler, kurumumuz koruması altındadır. Kişisel verilerinizin güvenli şekilde tutulması ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri uygulamaktadır.

3.Etik kurul başvuru dosyası Türk Dil Kurumu sözlüğüne uygun ifadelerle yazılacaktır. Etik kurul web tabanlı sisteme hastane içi giriş adresi: http://10.61.11.218/EtikKurul/giris.aspx   Hastane dışı giriş adresi: http://212.156.86.78:4430/ adreslerinden giriş yapılmaktadır.

4.Giriş (kayıt) yapıldıktan sonra yardım butonundan dosya yüklenmesinin nasıl yapıldığı tarif edilmektedir. Ayrıca  web tabanlı etik kurul kullanım klavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

5.Araştırma dosyasında ilk etapta sadece etik kurul başvuru dilekçesi ve taahhütnamesinin  tüm araştırmacılar tarafından el yazısı ile ıslak imzalı hazırlanıp (.pdf) halini sisteme yüklenmesi istenmektedir.. (her hangi bir aşamada başkasına ait olduğu tespit edilen dosyalar, kişilere ait farklı atılan imzaların fark edilmesi durumunda değerlendirme dışı bırakılacaktır).

6.
Diğer başvuru formlarının ise imzasız (.pdf)hali sisteme yüklenmelidir. 

7.Ara versiyon düzeltmelerinde sadece eksik-yanlış ifade edilen kısımlar etik kurula iletilecektir (örneğin ilaç dışı klinik araştırmalar başvuru formunun X bölümünde düzeltme yapılması istendiğinde ilaç dışı klinik araştırmalar başvuru formunun tüm sayfalarının düzeltmesi etik kurula gönderilecek ancak diğer belgeler [Araştırma Bütçe Formu, Öz Geçmiş vb.] ise gönderilmeyecektir)

8.
Çalışmanın Etik Kurul tarafından uygun görülmesi durumunda araştırma başvuru dosyasının  tüm belgelerin imzasız son versiyon hali web tabanlı sistemden çıktı alınarak araştırmacılar tarafından ıslak imzalanarak  başvuru dosyası teslim için hazırlanmalıdır.

9.Araştırma teslim dosyasında e
tik kurul başvuru belgeleri işlem sırasına göre yerleştirilmelidir. Hazırlanan dosya  “Web Tabanlı Sistem Etik Kurul Dosya Teslim Dilekçesiileelden ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile hastanemizetik kurul sekreterliğine teslim edilmelidir. 

10.
Başvuru dosyasının etik kurul sekretaryasına teslim işlemlerinden sonra etik kurul karar belgesi düzenlenecektir.


ÇALIŞMA TAKVİMİ


Sağlık tesisimiz bünyesinde yürütülen Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 2 haftada bir çarşamba günleri saat 15.00 toplanır. Covid-19 pandemi sürecinde etil kurul toplantıları online olarak yürütülmektedir.


BAŞVURU


WEB TABANLI ETİK KURUL BAŞVURU BELGELERİ

1- Etik Kurul Başvuru Dilekçesi ve Taahütnamesi/YÜKLENMESİ ZORUNLU

Sisteme ilk başvuru esnasında Etik Kurul Başvuru Dilekçesi ve Taahhütnamesi tüm araştırmacılar tarafından el yazısı ile hazırlanmalı, ıslak imzalı (.pdf ) hali sisteme yüklenmelidir. (Etik Kurul Başvuru Dilekçesi ve Taahhütnamesinin ıslak imzalı hali teslim dosyasında yer almalıdır)

(Kısaltma yapılmamalı ve Türk Dil Kurumu sözlüğüne uygun ifadelerle yazılmalıdır.)

2- Kurum İdari İzin Belgesi/YÜKLENMESİ ZORUNLU
     Bilimsel Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu  ( SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde  planlanan çalışmalarda kurum idari izin dilekçesine ek olarak düzenlenerek başvuru yapılmalıdır)

Araştırmanın yapılacağı kurum/kurumlardan çalışmanın yapılmasının uygun görüldüğüne dair onaylı resmi izin belgesi alınmalıdır. (Kurum evrak kayıt numarası olmalıdır)

Çalışmanın Etik Kurul tarafından uygun görülmesi durumunda Kurum İdari İzin Belgesi teslim dosyasına konulmalıdır.

3- İlac Dişi Klinik Arastirmalari Basvuru Formu/YÜKLENMESİ ZORUNLU

http://www.titck.gov.tr adresinde yer alan İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Başvuru Formu bilgisayar ortamında formata uygun düzenlenmeli ve ilk etapta sisteme imzasız(.pdf)   hali yüklenmelidir. 

Çalışmanın Etik Kurul tarafından uygun görülmesi durumunda İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Başvuru Formunun son versiyonu sistemden çıktı alınarak, her sayfası tüm araştırmacılar tarafından imzalanmalı ve ıslak imzalı hali teslim dosyasına konulmalıdır.

4- Yüksek Lisans - Doktora Tez Çalışmalarına Ait Belge

Araştırmanın akademik amaçlı yapılacağına dair anabilim dalı başkanı veya eğitim sorumlusu tarafından düzenlenmelidir. (Kurum evrak kayıt numarası olmalıdır)

5- Araştırmacı Özgeçmiş Formu
/YÜKLENMESİ ZORUNLU

http://www.titck.gov.tr adresinde yer alan özgeçmiş formu güncel formatta bigisayar ortamında hazırlanmalı,  tüm araştırmacıların öz geçmiş formu tek (.pdf)  dosyası halinde ilk etapta imzasız olarak sisteme yüklenmelidir.

Çalışmanın etik kurul tarafından uygun görülmesi halinde araştırmacıların öz geçmiş formlarının son versiyon hali sistemden çıktı alınarak ilgili araştırmacı tarafından ıslak imzalanarak tarafından imzalanmalı ve ıslak imzalı hali teslim dosyasına konulmalıdır. (Öz geçmiş formunun sayfa sayısı birden fazla ise tüm sayfaların araştırmacı tarafından imzalanması gerekmektedir.)

6- Araştirma Bütçe Formu/YÜKLENMESİ ZORUNLU

Çok merkezli araştırmalar için koordinatör, tek merkezli araştırmalar için sorumlu araştırmacı tarafından güncel formatta eksiksiz hazırlanmalıdır. (Çalışmada var ise Kırtasiye masrafları diğer ödemeler bölümünde miktarı ve kimin tarafından karşılanacaktı belirtilmelidir)

Çalışmanın etik kurul tarafından uygun görülmesi halinde araştırma bütçe formunun ıslak imzalı hali teslim dosyasında yer almalıdır.

7- Profarma Fatura veya Ayniyat Teslim Fişi

Bütçesi olan araştırmalar için 3 (üç) farklı firmadan ayrı fatura örneği alınmalı ve sisteme (.pdf) yüklenmelidir.
Çalışmanın etik kurul tarafından uygun görülmesi halinde Proforma Fatura veya Ayniyat Teslim Fişinin aslının teslim dosyasında yer almalıdır.

8- Anket/Ölçekler

Araştırmada uluslar arası alanda geçerliliği kanıtlanmış anket/ ölçekler kullanılmalıdır. Ayrıca çalışmada kullanılacak anket / ölçeklerin geçerliliği ve güvenilirliği istatistiksel olarak hesaplanmalıdır.

Çalışmanın etik kurul tarafından uygun görülmesi halinde Anket/Ölçekler teslim dosyasında yer almalıdır.

9- Veri Toplama Formu /YÜKLENMESİ ZORUNLU ----  (Güncellenmiş Form)

Araştırmada takip edilecek parametreleri içerecek şekilde kısaltma kullanmadan sade açık anlaşılır dil ile hazırlanmalıdır.

Çalışmanın etik kurul tarafından uygun görülmesi halinde Veri Toplama Formu teslim dosyasında yer almalıdır.

10- Araştirma İş Zaman Çizelgesi  /YÜKLENMESİ ZORUNLU

Planlanmış olan araştırma sürecine uygun olarak hazırlanmalı ve araştırma takibi iş zaman çizelgesine uygun olarak yapılmalıdır.
Çalışmanın etik kurul tarafından uygun görülmesi halinde Araştırma İş Zaman Çizelgesi teslim dosyasında yer almalıdır.

11- Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF)

http://www.titck.gov.tr adresinde yer alan asgari bilgilendirilmiş gönüllü olur formu örneği doğrultusunda hazırlanması ve başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Çalışmanın etik kurul tarafından uygun görülmesi halinde Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu  teslim dosyasında yer almalıdır.

Retrospektif (geriye dönük) araştırmalarda zorunlu değildir.

12- Araştırmaya İlişkin Destekleyici Belgeler/Literatürler
/YÜKLENMESİ ZORUNLU

En az 3 Literatür Örneği veya çalışmayı destekleyecek belgelerin çıktısı alınmalı ve tek pdf dosyası halinde sisteme yüklenmelidir.

Çalışmanın etik kurul tarafından uygun görülmesi halinde Araştırmaya İlişkin Destekleyici Belgeler/Literatürler  teslim dosyasında yer almalıdır.

13- CD ya da Flash*             

Çalışma dosyasının son düzeltme (versiyon) hali tüm araştırmacılar tarafından ıslak imzalı hazırlanan hali CD ya da Flasha yüklenerek teslim dosyasında yer almalıdır.

 Web Tabanlı Sistem Etik Kurul Dosya Teslim Dilekçesi

Çalışmanın Etik Kurul tarafından uygun görülmesi durumunda tüm belgelerin imzasız son versiyon hali sistemden çıktı alınarak ıslak imzalanmalı dosya hazırlanmalıdır.

Etik kurul başvuru belgeleri işlem sırasına göre dosyaya yerleştirilmelidir.

Hazırlanan dosya  Web Tabanlı Sistem Etik Kurul Dosya Teslim Dilekçesiileelden yâda iadeli taahhütlü posta yolu ile hastanemizetik kurul sekreterliğine teslim edilmelidir. Başvuru dosyasının teslim işlemleri sonrası etik kurul kararı düzenlenecektir.

MEVZUAT:


Mevzuat ile ilgili dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

Etik Kurul Yönetmeliği

Helsinki Bildirgesi

İyi Klinik Uygulamalar Klavuzu

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik (Yeni Eklemelerle)

KURUL ÜYELERİ:

Prof. Dr. Uzer KÜÇÜKTÜLÜ ( Genel Cerrahi) - Başkan - Trabzon Kanuni EAH

Dr. Öğr. Üyesi Şenol ARDIÇ ( Acil Tıp Uzmanı ) - Başkan Yardımcısı - Trabzon Kanuni EAH

Prof. Dr. Ersin YARIŞ ( Farmakoloji ) - Bildirileri Değerlendirecek Üye - KTÜ Tıp Fakültesi

Prof. Dr. İlker MATARACI (Kalp ve Damar Cerrahisi) - Üye - Trabzon Ahi Evran Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan PEKER ( Ortopedi ve Travmatoloji ) - Üye - Trabzon Kanuni EAH

Dr. Öğr. Üyesi Seyfi KARTAL (Anestiyoloji ve Reanimasyon) - Üye - Trabzon Kanuni EAH

Dr. Öğr. Üyesi Rahman KÖSEOĞLU (İç Hastalıkları) - Üye Trabzon Kanuni EAH

Dr. Öğr. Üyesi Recep ERİN (Kadın Hastalıkları Doğum) - Üye - Trabzon Kanuni EAH

Uzm. Dr. Hatice KÜÇÜK (Patoloji) - Üye - Trabzon Kanuni EAH


Uzm. Dr. Selen GÜRSOY  TURAN (Halk Sağlığı) - Üye - İl Sağlık Müdürlüğü


Av. Rafia ÇEKİRDEKÇİ ( Avukat ) - Üye - İl Sağlık Müdürlüğü

Müh. Reyhan AKBULUT ( Biyomedikal Mühendisi ) - Üye - İl Sağlık Müdürlüğü


İsmail OMAK (Serbest Meslek) - Üye - Serbest MeslekSEKRETERYA

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Özgür GÜLCAN - (Yüksek Lisans) - Trabzon Kanuni EAH

İletişim İçin

E-Posta: kanunietikkurul@gmail.com

Tel: 0462 341 56 56 (Dahili 3535)

Eğitim Ar-Ge Birimi : 

Tel: 0462 341 56 56 (Dahili 3555 - 11578)